Hai Bo Born in 1962, Changchun, Jilin province
Hai Bo - They No. 3 (for the Future)
Hai Bo - They No. 3 (for the Future) - 1999 - 64 x 47 cm and 64 x 48 cm - 16/18
Hai Bo - Hai Bo - I am Chairman Mao s Red Guard
Hai Bo - Hai Bo - I am Chairman Mao s Red Guard - 2000 - 90 x 125 cm and 90 x 125 cm - 8/8
Hai Bo - They - Wooden Horse
Hai Bo - They - Wooden Horse - 1999 - 64 x 47 cm and 64 x 48 cm - 2/20

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|