B i b l i o g r a p h y for Ren Hang & --------->


BOOK
EXHIBITION CATALOG
  • Contemporary Photography in China 2009-2014 (2014, Minsheng Art Museum, Shanghai, China; CAFA Museum, Beijing, China)
    Wang Huangsheng, Ai Min, Gu Zheng, Li Mei, Weng Yunpeng, Rong Rong, Tsai Meng, 2014, Minsheng Art Museum Series, ISBN: 978-7-5514-0714-4 - 2014 - page 196
  • Photo Beijing 2013, Aura & Post Aura, 1st Beijing Photo Biennal (2013, China Millennium Monument, Beijing, China)
    Gu Zheng, Li Mei, Rong Rong, Tsai Meng, Bas Vroege, 2013, China Photographic Publishing House, ISBN: 978-7-5179-0003-0 - 2013 - page 202
  • MAGAZINE

    |Contact|联系我们 |chinese-photography.net|