Dong Wensheng 董文胜 Born 1970 in Ganyu, Jiangsu province
Dong Wensheng - The last gangster from janghu, 2008, 43 x 34, 75/300

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|