Hei Yue (Ji Shengli) Born in 1967, Xining, Qinghai province
Hei Yue - ... 123 ... - 10, Beijing, 2005, 60 x 85cm, 5/20

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|