Liu Jianhua 刘建华 Born in 1962, Ji'an, Jiangxi province
Liu Jianhua - Unreal Scene 4, 2005, 51 x 90 cm, 1/5

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|

EXHIBITION CATALOGUE
  • Dialectical Views on Social Spectacle - Liu Jianhua (2007, Arario Seoul, Korea)
    Yun Chea Gab, Fumio Nanjo, Monica Dematte, Lu Rongzhi, 2007, Arario Beijing, China, ISBN: 978-89-92262-18-7
    page 9
  • Dialectical Views on social Spectacle - Liu Jianhua (2007, Arario Seoul, Korea)
    Yun Chea Gab, Fumio Nanjo, Monica Dematté, Lu Rongzhi, 2007, Arario, Korea, ISBN: 978-89-92262-18-7
    page 9