Miao Xiaochun 繆曉春 Born in 1964, Wuxi Jiangsu
Miao Xiaochun - H2O The fountain of youth front view (TRIPTYCH), 2007 , overall 228 x 358.5 cm, 3/8
Miao Xiaochun - Martyrdom, 2007, 151 x 120 cm, 3/12
Miao Xiaochun - Bacchanal, 2007, 170 x 222 cm, 3/12

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|