Zhang Huan 張洹 Born in 1965, Anyang, Henan province
Zhang Huan - Shanghai Family Tree, 2001, C-print, 30 x 20 in. each / 76 x 51 cm each (9 prints) Edition 11/25
Zhang Huan - Nines Holes, 1995, 68.6 x 101.6 cm, 2/15
Zhang Huan - 65 kg, 1994, 101.6 x 68.6 cm, 1/15
Zhang Huan - Foam, 1998, 101.5 x 68.5 cm, AP1 of edition of 15+5 APs
Zhang Huan - Foam, 1998, 101.5 x 68.5 cm, AP1 of edition of 15+5 APs
Zhang Huan - Foam, 1998, 101.5 x 68.5 cm, AP1 of edition of 15+5 APs
Zhang Huan - Foam, 1998, 101.5 x 68.5 cm, AP1 of edition of 15+5 APs
Zhang Huan - Zhang Huan - 1/2, 1998, 120 x 101 cm, 13/15
Zhang Huan - My Boston, 2005, 100.3 x 203.2 cm, 1/8

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|