Zhang Kechun 白宜洛 Born in 1980, Sichuan, Chengdu
Zhang Kechun - People crossing the yellow river with a photo of Mao Zedong, Henan, 2012, 90 x 110 cm, 5/7
Zhang Kechun - Two men painting a house in the river, Gansu, 2011, 90 x 110 cm, 4/7

|Contact|联系我们 |chinese-photography.net|