Liu Jin Born in 1971, Jiangsu province
Liu Jin - Angel hanging a tree
Liu Jin - Angel hanging a tree - 2005 - 7/12 - 120 x 100 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|