Hai Bo Born in 1962, Changchun, Jilin province
Hai Bo - They No. 3 (for the Future)
Hai Bo - They No. 3 (for the Future) - 1999 - 16/18 - 64 x 47 cm and 64 x 48 cm
Hai Bo - Hai Bo - I am Chairman Mao s Red Guard
Hai Bo - Hai Bo - I am Chairman Mao s Red Guard - 2000 - 8/8 - 90 x 125 cm and 90 x 125 cm
Hai Bo - They - Wooden Horse
Hai Bo - They - Wooden Horse - 1999 - 2/20 - 64 x 47 cm and 64 x 48 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|