Xing Danwen 邢丹文, Born in 1967, Xi'an, Shanxi province
Xing Danwen - A Personal Diary of Chinese Avant-Garde Art in the 1990s Wang Jin
Xing Danwen - A Personal Diary of Chinese Avant-Garde Art in the 1990s Wang Jin - 2000 - 4/15 - 49 x 69 cm
Xing Danwen - A Personal Diary of Chinese Avant-Garde Art in the 1990s Ma liuming performances
Xing Danwen - A Personal Diary of Chinese Avant-Garde Art in the 1990s Ma liuming performances - 1994 - 2/15 - 49 x 69 cm
Xing Danwen - A Personal Diary of Chinese Avant-Garde Art in the 1990s Zhang Huan and Ma Liuming  Th
Xing Danwen - A Personal Diary of Chinese Avant-Garde Art in the 1990s Zhang Huan and Ma Liuming Th - 1995 - 2/15 - 49 x 69 cm
disCONNEXION A10
disCONNEXION A10 - 2003 - 1/15 - 76.2 x 61.6 cm
disCONNEXION A7
disCONNEXION A7 - 2003 - 1/15 - 94.6 x 79.4 cm
duplication image 2
duplication image 2 - 2003 - 1/15 - 94 x 76.2 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|