Dai Xiang Born in 1978, Tianjin
Dai Xiang - The New Lei Feng Stories No.12
Dai Xiang - The New Lei Feng Stories No.12 - 2007 - 1/10 - 60 x 90 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|