Shi Yong 施勇, Born in 1963, Shanghai
Shi Yong - You can not clone, but you can buy it
Shi Yong - You can not clone, but you can buy it - 2000 - 21/50 - 31 x 248 cm
Shi Yong - Yearning 1
Shi Yong - Yearning 1 - 2000 - 1/10 - 85 x 100 cm
Shi Yong - Yearning 2
Shi Yong - Yearning 2 - 2000 - 1/10 - 85 x 100 cm
Shi Yong - Yearning 3
Shi Yong - Yearning 3 - 2000 - 1/10 - 85 x 100 cm
Shi Yong - Yearning 4
Shi Yong - Yearning 4 - 2000 - 1/10 - 85 x 100 cm
Shi Yong - Yearning 5
Shi Yong - Yearning 5 - 2000 - 1/10 - 85 x 100 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|