Rong Rong 荣荣和映里, Born in 1968, Zhangzhou, Fujian province
Beijing East Village No 27
Beijing East Village No 27 - 1995 - 16/20 - 117.5 x 79 cm
Rong Rong - East village No.20
Rong Rong - East village No.20 - 1994 - 2/12 - 60 x 44 cm
Rong Rong East Village Beijing No. 26
Rong Rong East Village Beijing No. 26 - 1994 - 5/12 - 53.8 x 36.5 cm
Rong Rong No. 1(1) Beijing
Rong Rong No. 1(1) Beijing - 1997 - 14/18 - 54.8 x 37 cm
Rong Rong & Inri - Three Shadows Beijing No. 20-3
Rong Rong & Inri - Three Shadows Beijing No. 20-3 - 2008 - 2/12 - 43.5 x 46 cm
Rong Rong & Inri - In Fujisan, Japan, No. 8
Rong Rong & Inri - In Fujisan, Japan, No. 8 - 2001 - 1/200 - 33 x 25 cm
Rong Rong & Inri - In Fujisan, Japan, No.7
Rong Rong & Inri - In Fujisan, Japan, No.7 - 2001 - 1/200 - 33 x 25 cm
Rong Rong & Inri - Liulitun Beijing No. 1
Rong Rong & Inri - Liulitun Beijing No. 1 - 2003 - 5/200 - 33 x 25 cm
Rong Rong & Inri - 2004 Caochangdi Beijing
Rong Rong & Inri - 2004 Caochangdi Beijing - 2008 - 8/200 - 29.5 x 21 cm
Rong Rong - Untitled No. 25
Rong Rong - Untitled No. 25 - 2008 - 3/200 - 28 x 25cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 81
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 81 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 3
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 3 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 20
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 20 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 7
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 7 - 1993 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 11
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 11 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, Beijing. 1995
Rong rong - Self portrait, Beijing. 1995 - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 17
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 17 - 1993 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, East Village. 1994
Rong rong - Self portrait, East Village. 1994 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 1
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 1 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, East Village. 1994
Rong rong - Self portrait, East Village. 1994 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 35
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 35 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 46
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 46 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 2(1)
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 2(1) - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 19
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 19 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, Fujiàn. 1994 - N°0(2)
Rong rong - Self portrait, Fujiàn. 1994 - N°0(2) - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, East Village. 1994
Rong rong - Self portrait, East Village. 1994 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 89
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 89 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 83
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 83 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 81
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 81 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, Fujiàn. 1994 - N°0
Rong rong - Self portrait, Fujiàn. 1994 - N°0 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1996 - N° 21
Rong rong - East Village Beijing. 1996 - N° 21 - 1996 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 70
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 70 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 71
Rong rong - East Village Beijing. 1994 - N° 71 - 1994 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1996 - N° 50
Rong rong - East Village Beijing. 1996 - N° 50 - 1996 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 9
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 9 - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 6
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 6 - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 44
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 44 - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 43
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 43 - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1998 - N° 6
Rong rong - East Village Beijing. 1998 - N° 6 - 1998 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1997 - N° 29
Rong rong - East Village Beijing. 1997 - N° 29 - 1997 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1998 - N° 9
Rong rong - East Village Beijing. 1998 - N° 9 - 1998 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1998 - N° 10
Rong rong - East Village Beijing. 1998 - N° 10 - 1998 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 7
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 7 - 1993 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 8(1)
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 8(1) - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1997 - N° 16
Rong rong - East Village Beijing. 1997 - N° 16 - 1997 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 65
Rong rong - East Village Beijing. 1995 - N° 65 - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 9
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 9 - 1993 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, Beijin. 1995
Rong rong - Self portrait, Beijin. 1995 - 1995 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 8
Rong rong - East Village Beijing. 1993 - N° 8 - 1993 - - 24 x 34,6 cm
Rong rong - Self portrait, Beijin. 1996 N°0
Rong rong - Self portrait, Beijin. 1996 N°0 - 1996 - - 24 x 34,6 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|