Dong Wensheng 董文胜, (Born 1970 in Ganyu, Jiangsu province)
Dong Wensheng - The Last Gangster From Janghu
Dong Wensheng - The Last Gangster From Janghu - 2008 - 75/300 - 43 x 34 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|