Liu Zheng Born in 1969, Wuqiang Xian, Hebei province
Two Rich Men on New Years
Two Rich Men on New Years - 1999 - 2/20 - 61 x 61 cm
An Old Actor Playing a Female
An Old Actor Playing a Female - 1995 - 1/20 - 60.6 x 60.6 cm
Xinjiang Girl Working in a Textile Factory
Xinjiang Girl Working in a Textile Factory - 1996 - 5/10 - 40.0 X 47 cm
Transexual Nude
Transexual Nude - 1998 - 7/10 - 46.4 x 46.4 cm
Liu Zheng - Survivor No. 7
Liu Zheng - Survivor No. 7 - 2004 - 2/10 - 100 x 80 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|