Yang Yi born in 1971, Kaixian, Chongqing province
Yang Yi - Uprooted - 12
Yang Yi - Uprooted - 12 - 2007 - 3/12 - 70 x 100 cm
Yang Yi - Uprooted - 11
Yang Yi - Uprooted - 11 - 2007 - 3/12 - 70 x 100 cm

|Contact|联系我们 | |chinese-photography.net|